בטיחות בעבודה

נושא הבטיחות בעבודה הינו נושא חשוב מאין כמותו. מדי שנה מתרחשות בישראל תאונות עבודה הנגרמות מחוסר זהירות ואי ציות לכללי הבטיחות. כיום, החוק בישראל מחייב שמירה על כללי בטיחות בעבודה ומגדיר תפקיד של ממונה בטיחות אשר עליו נופלת האחריות לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות. הדבר חשוב במיוחד בענפי התעשייה והבנייה (אבל לא רק) כאשר רוב העבודות שמתבצעות כרוכות בסכנה כזו או אחרת לביטחון העובדים ומי שנמצא באתר או מסביב לו.

 

תפקידיו וסמכויותיו של ממונה הבטיחות
 
 • לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעסיק.
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.
 • לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.
 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.
 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.
 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה.
 • להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מייד למעביד או לנציגו.
 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 • לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.
 • להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל.
 
אנחנו, ב"גובראן הנדסה" חרטנו על דגלנו את מקצועיות השירות ומתן פתרונות מותאמים לצרכי הלקוחות שלנו. בין השירותים שאנחנו מספקים:

 

 • כתיבת תוכניות בטיחות
 • שירות של ממוני בטיחות בעבודה
 • הדרכות בטיחות למנהלים ולעובדים
 • הדרכות בטיחות למנהלי עבודה ואנשי אחזקה